سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره حجازی آزاد –
زهرا عباس زاده فرد –

چکیده:

روغنکاری لبه چرخها و خطوط آهن در پیچهای تیز، راه حل بسیار موثری در کاهش فرسودگی مواد ، بدلیل سطوح متقاطع چرخها و خط آهن محسوب می شود. شرکتهای راه آهن دنیا ، بار زیاد و تراکم ترافیکی زیادی در شبکه های خط آهن ایجاد کرده اند. این امر باعث فرسودگی ناشی از ترافیک، ترکهای سطحی بدلیل خستگی و شکستن خطوط آهن شده است. تحقیقات زیادی در مورد تاثیر کلی بکارگیری استراتژیهای روغنکاریو فرسودگی خطوط آهن انجام نشده است. این مقاله مدلی برای روغنکاری و فاصله زمانی خراب شدن خط آهن ارائه می کند که برای کاهش فرسودگی و خستگی ناشی از حرکت چرخها می باشد. اطلاعات از صنعت راه آهن تدوین شده و در نمونه های بسیار زیادی بکار گرفته شده است.