سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر عمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
شاپور رودپیما – دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر زاد زیده سرایی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اتیل بنزن ماده اول یه تولید منومر استایرن می باشد که استفاده از آن هرساله در حال افزایش است . این ماده از آلکیلاسیون بنزن با اتیلن یا اتانول بر حسب موجود بودن و صرفه اقتصادی داشتن مواد اولیه تولید می شود . در این تحقیق آلکیلاسیون بنزن در مجاورت اتانول در یک راکتور بستر ثابت کاتالیستی در سه حالت ایزوترم، آدیاباتیک و غیر ایزوترم – غیر آدیاباتیک با مدل شبه هموژن یک بعدی مدلسازی ریاضی شده ، و سپس در محیط نرم افزار مطلب برنامه نویسی آن انجام شده است . مدل سینتیکی واکنش در این تحقیق از معادله تجربی که توسط آقای یواس ریدوی و همکاران که بر ر وی کاتالیست زئولیتی آغشته به AlCl3, که در حالت ایزوترم بدست آورده بودند، استفاده شده است . نتایج بدست آمده از این شبیه سازی در حالت ایزوترم قابل انطباق با روش تجربی انجام شده می باشد . در حالت آدیاباتیک و حالت غیر ایزوترم -غیر آدیاباتیک هم نتایج قابل قبول بدست آمده است. علاوه بر این در این تحقیق تاثیر عوامل مختلف مانند دبی جریان خوراک، دمای خوراک ، دانسیته بستر، فشار کل بستر، ثابت و متغیر بودن ظرفیت حرار تی سیال بررسی شده است .