سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهره فاطمی – استاد یار – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه تهران
افشین حسینیه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،گروه مهندسی شیمی – دانشگاه تهرا

چکیده:

تا دو دهه قبل ، بیشتر معادلات سینتیکی مربوط به سنتز متانول از گاز سنتز بر پایه غلظت CO استوار بوده است و اثر CO2 در سینتیک واکنش ناچیز شمرده می شد ، ولی در حال حاضر معادلات سینتیکی با استفاده از کاتالیست Cu/ZnO/Al2O3 بر پایه CO2 قرار دارند . در این مقاله سعی شده تا معادلات سینتیکی که بر پایه CO2 استوار می باشد در مدلسازی سنتز متانول از گاز سنتز در راکتور بستر ثابت در مقایسه با داده های صنعتی قرار گرفته و میزان درصد تاثیر CO2 در تولید متانول بررسی گردد . در مقاله حاضر پس از مدلسازی همزمان جرم اجزاء و انرژی نتایج خروجی از بستر با دقت قابل قبولی نسبت به واحد صنعتی تعیین شده است .