سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حسین منصوری – کارشناس ارشد دانشگاه جامع امام حسین (ع)- مرکز تحقیقات هوایی نهاب (سپهر)
صابر میرزالی – کارشناس ارشد دانشگاه جامع امام حسین (ع)- مرکز تحقیقات هوایی نهاب (سپهر)
مهدی شرافتی – کارشناس ارشد دانشگاه جامع امام حسین (ع)- مرکز تحقیقات هوایی نهاب (سپهر)

چکیده:
در این مقاله، هدف اصلی مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد خارج از طرح موتور توربوجت جی 79 بعنوان عامل پیشران جنگندههای سری اف – 4 میباشد. برای این منظور ابتدا مدلهای ریاضی و ترمودینامیکی مورد نیاز شامل جریان آزاد، ورودی هوا، کمپرسور، محفظه احتراق، توربین، نازل و پارامترهای عملکردی ارائه میگردد و با در نظر گرفتن فرضیات ساده کننده در خواص ترموفیزیکی و ساختار موتور، شبیه سازی عملکرد موتور انجام میشود. در شبیه سازی عملکرد خارج از طرح قبل از هر چیز عملکرد نقطه طراحی موتور مورد تحلیل قرار گرفته و از آنجا که منحنیهای عملکرد کمپرسور و توربین موتور در دسترس نیست، این منحنیهای عملکردی با استفاده از روش مقیاس گذاری ضرایب ثابت بر مبنای منحنیهای عملکردی معتبر استخراج میگردند. در ادامه با ارائه الگوریتم شبیه سازی عملکرد خارج از طرح موتور بر مبنای روش حلقه- های متوالی تودرتو و برقراری شرایط سازگاری اجزاء موتور، مدل شبیه سازی عملکرد موتور توربوجت جی 79 کامل میگردد. به منظور اعتبار سنجی مدل شبیه سازی ارائه شده، نتایج حاصل از شبیه سازی نقطه طراحی و خارج از طراحی موتور جی 79 با نتایج نرم افزار GSP (نرم افزار جامع تحلیل عملکرد موتورهای توربینی) در شرایط ایستای سطح دریا مورد مقایسه و ارزیابی قرار میگیرند. در شبیه سازی عملکرد موتور ابتدا نتایج نقطه طراحی شامل پارامترهای عملکردی، توزیع دما و توزیع فشار در امتداد موتور استخراج و مورد ارزیابی قرار میگیرند؛ سپس در عملکرد خارج از طرح تغییرات تراست، مصرف سوخت ویژه، فشار خروجی کمپرسور و دمای ورودی توربین از دور 60 تا 110 درصد ارائه خواهد شد و بر اساس آن دقت مدل ارائه شده مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.