سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مازیار مولوی – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی _دانشگاه امیرکبیر
علی فلاح – دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی-دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در مقاله حاضربه مدلسازی وآنترل سرعت صندلی چرخدار پرداخته شده است .اجزای الکترومکانیکی صندلی چرخدار بررسی وتوسط شبیه ساز نرم افزار متلب ١ مدلسازی گردیده است..در اینمدلسازی مقادیر پارامتر های مدل از طریق ازمایشهای عملی و شناسنامه ص نعتی ق طعات استخراج شده است . اعتبار این مدل ازطریق مقایسه پاسخ سیستم واقعی و مدل ش بیه سازی شده به ورودی پله , بررسی و برای نخستین بار رو ش آنترل تطبیقی فیدبک بردارحالت (SVFAC )جهت آنترل سرعت صندلیچرخدار بر روی این مدل بکار گرفته شده است. این روش ترآیبی از ایده آنترل فیدبک بردار حالت و توانایی ابزار شبکه عصبی درآنترل هوشمند سیستم ها می باشد . جهت بررسی آیفیت روش آنترلی ارائه شده `پاسخ آنترلگرSVFAC با آنترلگر PIDمقایسه گردید. با توجه به تأثیرات متقابل و غیرخطی اجزا بر یکدیگراین آنترلگر توانسته در مقایسه با آنترلگرPIDنتایج بهتری ارائه دهد . از خواص چنین آنترلگری عدم نیاز به مدل مبنا ، توانایی تطبیق و پایداری درمقابل نویزمی باشد.