سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
المیرا فنائی خسروشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، دانشکدهی فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
امیر حیدری – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکدهی فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز میرزایی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشکدهی فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
امیرناصر شمخالی – استادیار گروه شیمی فیزیک، دانشکدهی علوم دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
کشش سطحی مخلوط های مایع دو یا چند جزئی از خواص فیزیکی مهم در طراحی فرآیند های شیمیایی است بر همین اساس دقت پیش بینی این خاصیت در دماها و غلظت های متفاوت همواره مورد توجه محققین بوده است. به منظور پیش بینی دقیق تر و بهتر کشش سطحی، در این کار مدل اصلاح شده ی جدیدی براساس تعریف ترمودینامیکی با استفاده از انرژی آزاد گیبس سیستم پیشنهاد شده است. برای بیان انرژی آزاد گیبس اضافی از معادله ی ویلسون استفاده شد و یک معادله کشش سطحی چهار پارامتری برای مخلوط های مایع دو جزئی بدست آمد. اعتبار مدل جدید با استفاده از داده های تجربی چهل سیستم دو جزئی قطبی، غیرقطبی، آبی و غیر آبی گزارش شده در مقالات امتحان شد و عملکرد آن در مقایسه با مدل های Wang-Fu،Wright Connors & و Li etal از طریق محاسبه ی درصد انحراف مطلق میانگین (%AAD) بین مقادیر محاسبه شده و مقادیر تجربی مورد بررسی قرار گرفت. درصد انحراف مطلق میانگین بدست آمده برای مدل پیشنهاد شده 48/0 می باشد که بر همین اساس بهترین نتیجه مربوط به مدل ارائه شده می باشد. معادله گزارش شده می تواند جایگزین خوبی برای سایر معادلات مرسوم باشد