سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان ابراهین نیا بجستان – دانشجوی دکتری – دانشگاه فردوسی، گروه مکانیک
جواد ابوالفضلی اصفهانی – دانشیار – دانشگاه فردوسی، گروه مکانیک
وحید اطمینان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شیراز ، گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله، انتقال گرما ضمن انجماد یک ماده غذایی داخل محفظه، به روش عدد ی شبی ه سازی شده است . محاسبه غی ر دقیق ضریب انتقال گرمای جابه جایی، این ضریب را ب ه عنوان منبع اصلی خطا در پیش گویی زمان انجماد، مطرح کرده است. با توجه به ا ین نکته، روش بکار رفته در این مقاله نیاز به داشتن اطلاعات در مورد ضریب انتقال گرمای جابه جایی را از بین می برد. پس از حل م یدان سرعت و دما، تأثیر عوامل مختلف بر زمان انجماد نیز بررس ی شده است. در انتها جهت ارزیابی مدل حل، نتایج عددی با نتایج موجود برای انتقال گرما در یک مانع، داخل یک مح فظه مقایسه گردیده و تطابق خوبی مشاهده شده است.