سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نساجیان مقدم – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روند روبه رشد مصرف نفت و گاز در مقایسه با کشف منابع آن جهان را با بحران کمبود انر ژی موا جه کرده است . لذا توجه به منابع نفت و گاز دریای ی معطوف شده است . ساخت و سازها ی مختلف جهت استخراج نفت و گاز از بستر دریا در چند دهی اخیر به سرعت رشد نموده و این در حالیست که تحقیقات نشان م ی دهد ذخایر آبها ی کم عمق روبه اتمام بوده و لذا تلاش گسترده ای برای بهره برداری از منابع آبهای عمیق در حال انجام است . با توجه به اهمیت مساله ولزوم انتقال نفت وگاز از سکو ها ی در یایی به خشک ی، هم اکنون تحقیقات بسیاری در رابطه با بررسی انواع روش های لوله گذاری در دریا به منظور استخراج این منابع انجام شده است . یکی از پر کاربرد ت رین این روش ها که در آبها ی عم یق و سطح ی قاب ل استف اده است روش S-lay است . آنچه در ا ی ن تحقیق بیشتر به آن پرداخته شده طراحی و تحلیل یک مدل المان محدود برای بررسی رفتار سیستم لوله گذاری به روشS-lay است، این مدل از پ یش بینی رفتار خط لوله و پ یش بینی احتمال وقوع ص دمات به لوله ی ا تغ یی ر شکل ها یپلاستیک است