سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فائزه فلاح تبارشیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی گاز دانشگاه صنعتی شیراز
فاطمه سبزی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
احیای الفین های سبک خصوصاً پروپیلن که از کراکینگ پروپان با برشهای سنگین تر (توسط بخار) تهیه می شود یکی از فرآیندهای مهم در صنعت پتروشیمی است.این فرایند از طرفی شامل جداسازی مخلوط C3H6/C3H8 نیز می باشد. جداسازی مذکور که معمولاً به روش تقطیر انجام می شود با مصرف بالای انرژی و هزینه زیاد همراه است، بنابراین تلاش های بسیاری برای یافتن روشی جایگزین صورت گرفته است که یکی از این روش ها فرآیند جذب می باشد و به دلیل هزینه عملیاتی پایین، سادگی عملیات و انعطافپذیری در طراحی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.در مقاله حاضر، جذب تک جزئی گاز پروپان بر روی ساختار آلی-فلزی Cu-BTC را توسط معادله حالت اختلال یافته زنجیر کره سخت (PHSC EOS) در سه دمای 303، 313 و 323 کلوین مدل سازی کرده ایم. معادله حالت اختلال یافته زنجیره کره سخت شامل سه پارامتر r تعداد واحدهای سازنده مولکول، a نیروهای جاذبه بین واحدهای سازنده غیر پیوندی و b معادل حجم کنار گذاشته شده وندروالسی می باشد که برای به دست آوردن پارامترهای ذکر شده ابتدا مولکول را به گروه های سازنده خود تفکیک کرده و با استفاده از روش هم بخشی گروهی و جمع مقادیر هر گروه پارمترها محاسبه می شوند.سپس با استفاده از قانون تعادل فازها و برابر قرار دادن پتانسیل شیمیایی ، مقادیر جذب پروپان بدست می آیند که با مقادیر تجربی مطابقت خوبی دارند