سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فائزه فلاح تبارشیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی گاز دانشگاه صنعتی شیراز
فاطمه سبزی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
در حال حاضر جداسازی الفین ها از پارافین ها به وسیله فرآیندهایی چون تقطیر در دمای پایین، با صرف انرژی و هزینه زیاد انجام می شود. در این راستا با توجه به کاربرد وسیع مواد الفینی در صنعت، جداسازی الفین ها از پارافین ها با تکنولوژهایی چون، جداسازی استخراجی، جذب فیزیکی و شیمیایی، جذب و جداسازی غشایی مورد توجه قرار گرفته است. در میان تکنولوژیهای بررسی شده جایگزین تقطیر، جذب سطحی به دلیل هزینه عملیاتی پایین، سادگی عملیات و انعطافپذیری در طراحی بسیار مورد توجه قرار گرفته است در مقاله حاضر، جذب تک جزئی گاز پروپیلن بر روی ساختار آلی-فلزی Cu-BTCرا توسط معادله حالت اختلال یافته زنجیر کره سخت (PHSC EOS) در سه دمای 303، 313 و 323 کلوین مدل سازی کرده ایم. برای به دست آوردن پارامترهای معادله حالت اختلال یافته زنجیره کره سخت که شامل r تعداد واحدهای سازنده مولکول، a نیروهای جاذبه بین واحدهای سازنده غیر پیوندی و b معادل حجم کنار گذاشته شده وندروالسی می باشد ابتدا مولکول را به گروه های سازنده خود تفکیک کرده و با استفاده از روش هم بخشی گروهی و جمع مقادیر هرگروه پارمترها محاسبه می شوند.سپس با استفاده از قانون تعادل فازها و برابر قرار دادن پتانسیل شیمیایی مقادیر جذب پروپیلن بدست می آیند که با مقادیر تجربی مطابقت خوبی دارند