سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رضا توسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی گاز دانشگاه صنعتی شیراز
فاطمه سبزی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
امروزه به دلیل رشد روز افزون مراکز صنعتی وتولیدی، نیاز بشر به تأمین انرژی از طریق نیروگاه های فسیلی به شدت افزایش یافته که همین امر تولید CO2 را به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش داده است. اخیرا جذب گاز دی اکسید کربن در جاذب های نوظهوری با نام شبکه های آلی-فلزی (MOFs) ، به دلیل ویژگی های ساختاری این نوع جاذب ها، از قبیل دارا بودن سطح آزاد بسیار بالا و چگالی پایین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله مدل سازی جذب گاز دی اکسید کربن بر روی جاذب MOF-5 با استفاده از معادله حالت اختلال یافته زنجیر کره سخت (PHSC EOS) در سه دمای 295.7، 304.7 و 313.7 کلوین انجام شده است. معادله حالت اختلال یافته زنجیر کره سخت دارای سه پارامتر بر مبنای واحد سازنده پلیمر است که به صورت r تعداد واحدهای سازنده مولکول، a نیروهای جاذبه بین واحدهای سازنده غیر پیوندی و b معادل حجم کنار گذاشته واندروالسی است. جهت محاسبه پارامترهای مذکور، ابتدا مولکول جاذب را به گروه های سازنده خود تفکیک و سپس با استفاده از روش هم بخشی گروهی، پارامترهای مورد نیاز را بدست اورده و در نهایت با استفاده از قانون تعادل فازها و برابر قرار دادن پتانسیل شیمیایی گاز دی اکسید کربن در هر دو فاز، میزان جذب گاز دی اکسید کربن بر روی جاذب محاسبه شده است.