سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

روزبه پناهی – دانشجوی دکتری عمران – سازه هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم جهان بخش – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسین کریمی – پژوهشکده علوم و فناوری دریایی
حسین علی ناطقی – صنایع دریایی شهید جولایی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از گسسته سازی حجم محدود بر روی شبکه شش وجهی و چیدمان هم مکان، معادلات اساسی حاکم بر جریان سیال حل شده و توزیع سرعت و فشار به روش گام جزئی محاسبه گردیده اند . به منظور شبیه سازی سطح آزاد، از معادله انتقال نسبت حجمی دو فاز ( آب و هوا ) استفاده گردیده است . در ادامه و با محاسبه نیروها و گشتاورهای وارد بر سازه، معادلات حرکت جسم صلب حل شده وجابجایی های آن محاسبه می شوند . با استفاده از استراتژی شبکه متصل به جسم، جابجایی های بدست آمده در هر گام زمانی بر روی شبکه محاسباتی نیز اعمال گردیده و بدین ترتیب حرکات سازه در طول زمان ثبت می گردند . با توجه به بررسی های گسترده صورت گرفته در رابطه با صحت و دقت در الگوریتم ارائه شده و نرم افزار تهیه شده – در هر یک از بخش های آن – هم اکنون، به خوبی امکان استفاده از آن به منظور مدل سازی حرکات شش درجه آزادی سازه های شناور و مغروق وجود دارد . بر این اساس، در مقاله حاضر حرکات شناور تندرو کاتامارانهمراه با شکل بدنه تولید کننده نیروی بالابرنده، در هنگام پیشروی در آب ساکن ( تغییر موقعیت قائم مرکز جرم و زاویه تریم ) در سرعت های مختلف مدل سازی شده و مقاومت آن محاسبه گردیده است . مقایسه نتایج عددی بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی موجود، بیان گر توانایی مدل سازی های انجام شده می باشد