سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی تقی ذوقی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، تهران، ایران،دانشجو
فرزانه فیضی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، تهران، ایران، عضو هیا
سعید زرین پاشنه – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده گاز، تهران، ایران،

چکیده:

در این تحقیق حلالیت دی اکسیدکربن در محلول آبی متیل دی اتانول آمین با استفاده از معادله حالت مدلسازی شده است. برای انجام این مدلسازی در معادله حالت الکترولیت فارست و رنون تغییراتی داده شده است. این تغییرات شامل در نظرگرفتن پدیده همبستگی برای مولکولهای آب و متیل دی اتانول آمین و همچنین استفاده از معادله حالت اصلاح شده پنگ-رابینسون است. به این منظور پایگاهی سازگار از دادههای تعادلی، شامل ۵۶۷ داده آزمایشگاهی برای سیستمهای دوجزیی و سهجزیی مرتبط گردآوری شد. ابتدا برای اجزای دارای همبستگی، با استفاده از دادههای فشار بخار و دانسیته مایع پارامترهای مدل تنظیم شدند. سپس پارامترهای اثرات متقابل مولکول- مولکول، یون-یون و یون-مولکول برای سیستمهای دو و سه جزیی، از طریق برازش دادههای تعادلی تجربی بهینه شدند. تمام پارامترهای اثرات متقابل تابع دما فرض شده و ثوابت تابع دما به تفکیک محاسبه شدند. با استفاده از این مدل دقت پیشبینی حلالیت دی اکسید کربن در محلولهای آبی متیل دی اتانول آمین 6/6% نسبت به دیگر مدل- های مشابه افزایش یافته است. همچنین نتایج محاسبات نشان دادند که این مدل میتواند به خوبی رفتار تعادلی جذب دی اکسید کربن را در محدودهای وسیع از دما، فشار، غلظت متیل دی اتانول آمین و بارگذاری گاز اسیدی پیشبینی کند.