سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داورخواه ربانی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ک
سید غلامعباس موسوی – عضو هیئت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مهدی قره گوزلو – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

در ایران سرمایش ساختمان ها غالبا به وسیله کولرهای آبی تامین می شود. بررسی های اولیه نشان می دهد که مصرف آب واقعی کولر بخصوص در مناطق گرم و خشک حتی با احتساب ضریب حداکثر روزانه، بیشتر از مقدار ضوابط پیشنهادی استاندارد مهندسی آب کشور است و نیز مدلی که بتوان با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه مقدار آب مورد نیاز کولر را برآورد نمود در دسترس نم یباشد. از آنجایی که میزان آب مصرفی کولرهای آبی عمدتا تابع دمای هوای محیط است، این مطالعه با هدف مدل سازی مصرف آب کولرهای آبی برای مناطق گرم و خشک ایران انجام گرفته است. این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در بهار و تابستان سال 1385 در شهر قم به انجام رسیده است. در طول مطالعه هر هفته یک روز (مجموعا 17 روز) به صورت اتفاقی انتخاب و در طول همان شبانه روز هر ساعت یکبار (408= n ) حجم آب مصرفی کولر و دمای محیط در محل مطالعه اندازه گیری و ثبت شد. نتایج: میانگین دمای هوا برای کل دوره 30/98 درجه سلسیوس ( 5/83 = S.D و 408 = n ) و میانگین آب مصرفی برای کل دوره 7/57 لیتر در ساعت ( 2/38 = S.D و 408= n ) محاسبه شد و روند تغییرات مصرف آب کولر با دمای هوای محیط همسویی مناسبی را نشان داد. این مطالعه نشان داد که میانگین آب مصرفی کولر در فصول گرم حدود 7/57 لیتر در ساعت ( 182 لیتر در شبانه روز) بوده که برابر 30 لیتر در روز به ازای هر نفر می باشد. این نتیجه با ضوابط پیشنهادی مذکور که 9-3/6 لیتر در روز به ازای هر نفر (با احتساب ضریب حداکثر روزانه 1/8 برای مناطق گرم و خشک در فصول گرم )را برای این منظور توصیه نموده، مغایرت دارد. علاوه براین در این مطالعه براساس رگرسیون خطی، مدل هایی برای تعیین آب مورد نیاز کولر بر اساس دمای هوای محیط ارائه شد.