سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی مرادی گوهره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلیتکنی
مرتضی زمانیان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلیتکنیک تهران )
فریبرز جولای قزوینی – دانشیار دانشگاه تهران، دپارتمان مهندسی صنایع

چکیده:

Marianov و Serraیک مدل صفM/D/cبرای مکانیابی هاب در خطوط هوایی با در نظر گرفتن مساله ازدحام در هاب توسعه دادند . مولفین در آن تحق یق با مجزا کردن باندها ی فرود و پرواز، صرفا باندهای فرود را مبنـا ی تجزیـ ه و تحلیـ ل فرودگاهها قرار داده و مقاد یر به ینه را ن یز تنها برا ی تعداد باندها ی فرود محاسبه نموده اند . در این مقاله با اسـتفاده از شـب یه – سازی نشان م یدهیم که اولا اگر در مدل Marianov و Serra مقادیر بهینه تعداد باندهای پرواز را محاسـبه نمـا ییم , تعـداد بهینه باندها ی پرواز کمتر یا مساو ی تعداد به ینه باندها ی فرود خواهد بود که نت یجه بس یار مهم ی در مورد صـف هـا ی M/D/cمیباشد . ثانیا نشان می دهیم که اگر برای فرودگاه های هاب، محاسبات برای مکانیابی هاب و تعداد باندهای احداثی در هر یک بر اساس فرض وجود باندهای فرود – پرواز صورت گیرد، هزینه ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهند یافت