مقاله مدل عوامل موثر بر عملکرد نيروي فروش: رويکرد معادلات ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه 253 تا 274 منتشر شده است.
نام: مدل عوامل موثر بر عملکرد نيروي فروش: رويکرد معادلات ساختاري
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابهام شغلي
مقاله اشتياق شغلي
مقاله سخت کوشي
مقاله عملکرد نيروي فروش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: روستا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادحسيني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهي هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد نيروي فروش از موضوعات مورد توجه شرکتها در فضاي رقابتي امروز است. در اين مطالعه محققان الگويي را براي شناسايي عوامل موثر بر سه جنبه مختلف عملکرد نيروي فروش (رفتاري، ارايه فروش و عيني) طراحي نموده و با استفاده از معادلات ساختاري و کاربرد نرم افزار ليزرل نسخه 5/8 آن را آزمون نمودند. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از نمونه 165 نفره از نيروهاي فروش در صنعت مواد غذايي استفاده شد. نتايج نشان داد که از بين ادراکات شغلي نيروي فروش: اشتياق شغلي بر عملکرد عيني فروش و سخت کوشي بر عملکرد ارايه فروش و رفتاري بيشترين اثر را دارند. همچنين مشخص شد که عملکرد عيني فروش تابعي از عملکردهاي ارايه فروش و رفتاري است. اين تحقيق نشان داد که براي تبيين اثر تعارض، اشتياق و رضايت شغلي بايد متغير ميانجي سخت کوشي را مدنظر قرار داد.