مقاله مديريت اجتماعي مناطق روستايي و كاهش فقر: مطالعه موردي روستاهاي منطقه حسين آباد غيناب سربيشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در روستا و توسعه از صفحه 15 تا 36 منتشر شده است.
نام: مديريت اجتماعي مناطق روستايي و كاهش فقر: مطالعه موردي روستاهاي منطقه حسين آباد غيناب سربيشه
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناطق روستايي
مقاله كاهش فقر
مقاله حسين آباد غيناب سربيشه (روستاها)
مقاله مطالعه موردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري فر رستم
جناب آقای / سرکار خانم: قيصاري صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر چند، فقرزدايي در نواحي روستايي از برجسته ترين اهداف بيشتر برنامه هاي تعديل اقتصادي به شمار مي رفت، اما مطالعات انجام شده حاكي از افزايش تدريجي فقر روستايي به دليل شيوه هاي نامناسب مطالعه و اجراست. پرسش اصلي اين است كه «آيا با تغيير شيوه مطالعه و اجراي برنامه ها، مي توان ميزان فقر مناطق روستايي را كاهش داد؟». در بيشتر موارد، اين گونه برنامه ها با مشاركت حداقلي افراد و آن هم گروه هاي صاحب قدرت در نقاط روستايي به اجرا درآمده است. مطالعه حاضر، با بهره گيري از روش ساپ در منطقه حسين آباد شهرستان سربيشه، و با تعيين اهميت و جايگاه برنامه هاي عمراني و اجتماعي در تامين معاش فقرا، به بررسي شيوه هاي مديريت و مداخله در اين گونه مناطق مي پردازد.
نتايج بررسي نشان دهنده كاهش چشمگير ميزان فقر در پي اجراي برنامه هايي است كه پس از تهيه و تدوين با روش هاي اصولي و مبتني بر نظر ساكنان اين مناطق اجرا شده اند، كاهشي كه تحقق آن بيشتر مرهون تنوع بخشي به شيوه هاي تامين معاش بوده است. همچنين، اين بررسي نشان مي دهد كه گذشته از تامين درآمد، بايد فراهم سازي امكانات رفاهي و بهداشتي اين مناطق نيز مورد توجه قرار گيرد.