مقاله مديريت دانش، فرهنگ و آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1385 در رشد فناوري از صفحه 28 تا 35 منتشر شده است.
نام: مديريت دانش، فرهنگ و آموزش عالي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله دانشگاه
مقاله سازمان يادگيرنده
مقاله يادگيري سازماني و فناوري اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه اغلب صاحب نظران آموزش عالي معتقدند دانشگاه ها به عنوان اصلي ترين نهاد اشاعه دهنده فرآيند ياددهي – يادگيري در جامعه، به منظور مقابله با چالش هاي هزاره جديد، ناگزير از انتقال و دگرديسي به جوامع يادگيري، ايجاد فرهنگ تسهيم دانش و بهره گيري از راهبرد کارآمد مديريت دانش هستند. بزرگترين چالش فراروي مديريت دانش در آموزش عالي، يک مساله فني نيست، بلکه چالش اصلي مساله فرهنگ است. فرهنگ سازماني، نقش بارزي در توليد و تسهيم دانش و تسهيل فرآيند اجراي مديريت دانش در دانشگاه ايفا مي نمايد. در مقاله حاضر ابتدا تلاش شده است. تعارف، کارکردها، فرآيندها و انواع دانش و اهميت روز افزون ايجاد، گسترش و مديريت اين دارايي ارزشمند در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي آشکار گرديده، سپس به مفهوم سازمان يادگيرنده به مثابه مطلوب ترين محيط، به منظور اجراي اثربخش استراتژي مديريت دانش و وجوه تمايز آن با يادگيري سازماني پرداخته شود. پس از آن ضرورت ايجاد فرهنگ تسهيم دانش در جوامع کوچک يادگيري و تعاملات آزاد علمي ميان دانشجويان با يکديگر و با اعضاي هيات علمي مورد مداقه قرار گيرد و در پايان عناصر ايفا کننده نقش در فرآيند اجراي مديريت دانش از جمله فناوري اطلاعات، منابع انساني و فنون مديريت دانش و تعامل ميان آنان بررسي گردد.