سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اسماعیل مهاجر – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پنجاه درصد از مردم جهان به کارکشاورزی اشـتغال دارنـد . آفـات حـدود یـک سـوم محـصولات کـشاورزی را در زمـان کاشت، داشت، برداشـت و در مرحلـه نگـهداری و انبـارداری آسـیب زده و از بـین مـی برنـد . در خـلال پنجـاه سـال گذشـته تکنولوژی تولید مواد شیمیایی به طور هراسانگیزی توسعه یافته و نزدیک به 100 هزار ماده شیمیایی در سراسر جهان مـورد استفاده قرار می گیرد . سالانه حدود 600 هزار ماده شیمیایی از انواع مختلف آفت کشها pesticide به میزان 2/5 میلیون تن در سراسر جهان مصرف میگردد . سازمان بهداشت جهانیWHO طی گزارشی حدود 3 میلیون مـسمومیت ناشـی از آفتکشها در جهان اتفاق میافتد که 220000 مورد آنها منجر به مرگ میشود و در حـدود 56 درصـد از مـسمومیت هـا ناشی از آفتکشها و 72 درصد موارد منجر به مرگ در کشورهای در حال توسعه بـه وقـوع مـی پیونـدد . در ایـن مقالـه بـا استفاده از منابع مختلف، کتب، نشریات و مقـالات مـرتبط داخلـی و خـارجی سـعی شـده اسـت تـا نـسبت کودهـا و سـموم
شیمیایی به سطح زیر کشت در گلستان را با الویت مدیریت آلودگی ها در کشاورزی پایدار بررسی و با استفاده از نرمافـزار Excelو SPSS داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا بتوانیم در آینده برای حداکثر تولید در واحد سـطح و افـزایشراندمان تولیدات محصولات کشاورزی نه تنها از استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی را بـه حـداقل رسـانده بلکـه بـا ارائه راهحلهای عملی ضمن آلوده نکردن محیط زیست مخصوصاً آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی، تخریب و اختلال در زیستگاههای حیات وحش، فرسایش خاک، تجمع مواد آلاینده نظیر نیترات در اندام های مصرفی محصولات زراعـی را به حداقل مقدار تنزل داده و سلامتی انسان و دام و محیط نیز تأمین شود