سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
امیر پورحقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد آخوند علی – استاد گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
یحیی میرزایی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
امروزه با افزایش نیاز آب در بخش های مختلف برداشت های زیادی از منابع آب زیرزمینی می شود. این مسالهدر کنار وقوع خشکسالی های شدید و طولانی مدت شرایطی را در مناطق خشک و فرا خشک پدید آورده کهنیاز به مدیریت بهینه منابع آب در این بخش اهمیت خود را نمایان می کند. این تحقیق به منظور مدیریتبهره برداری آبخوان دشت نور آباد در شرایط خشکسالی است. به منظور مدیریت بهره برداری، دشت با روشتفاضلات محدود مدلسازی گردید. با استفاده از لاگ زمین شناسی،چاه های مشاهده ای و اکتشافی، مقاطع زمینشناسی، هیدروگراف چاه مشاهده ای ارزیابی هیدرولوژیکی انجام. سپس پیش بینی برای دو سال آینده صورتگرفت. به علت نوسانات کمتر تراز آب زیرزمینی مهر 86 به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرار گرفت.کالیبراسیون مدل برای شرایط ناپایدار آبان 86 تا آبان 87 انجام شد. در ادامه آنالیز حساسیت انجام و صحتسنجی مدل نیز برای آبان 87 تا آبان 88 صورت پذیرفت و سپس وضعیت آبخوان برای مهر 91 تا مهر 93 پیش بینی گردید. هیدروگراف پیش بینی دشت، افت سطح آب را به میزان (1/55-) متر را تا دو سال آینده نشان داد. در آخر با اجرای مدل در شرایط خشکسالی، بیلان دشت محاسبه شد. نتایج نشان داد که در این شرایط سطح آب زیرزمینی به طور متوسط (2/05-) متر افت می کند که با کاهش 20 درصدی آبدهی چاههای بهره برداری در این شرایط این مقدار افت به (1/3-) متر کاهش می یابد و بیلان آبخوان به طور متوسط 3/5 میلیون متر مکعب بهبود پیدا می کند.