سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایراندانشگاه صنعت آب و برقتهران – ایرا
اهوه ند جلالی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایراندانشگاه صنعت آب و برقتهران – ایرا
امین کریمی زاده – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایراندانشگاه صنعت آب و برقتهران – ایرا

چکیده:

شبکه انتقال بعنوان بستر اصلی رقابت در بازار برق بوده و در عین حال یکی از عوامل محدودساز رقابت میباشد . محدودیت ناشی از تراکم خطوط انتقال و همچنین محدودیت پایداری ولتاژ محدودیتهای بسیاری را برای فضا ی رقابتی بازار برق ایجاد می نمایند . ادواتFACTsبا توانایی تغییر مشخصه راکتانسی خطوط اتتقال قادر به کنترل پخش بار و رفع تراکم و همچنین افزایش حد پایداری ولتاژ شبکه می باشند. در این مقاله با استفاده از جبرانسازی راکتانس خطوط و اصلاح ساختار شبکه توسطTCSC سعی شده است که تراکم خطوط و پایداری ولتاژ شبکه بهبود یابند . برای انتخاب خطوط مناسب جهت اعمال جبرانسازی واصلاح سا ختار راکتانسی شبکه از یک روش دو مرحله ای مبتنی بر آنالیز حساسیت استفاده شده است . روش پیشنهادی بر روی شبکهاستاندارد 14 شینه و 5 ژنراتوری IEEE مورد بررسی قرار گرفته است . از ویژگی های روش پیشنهادی سادگی و کارایی مناسب آن می باشد.