سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
ثریا موحد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
مصطفی خضری – دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده:
کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدودکننده اصلی در توسعه طی دهه های آینده به شمار خواهد رفت. از این رولازم است طرح ها و برنامه ریزی هایی برای استفاده مطلوب از آب و حفظ جایگاه آن به عنوان یکی از محورهای توسعه در نظرگرفته شود. مصرف آب شهری یکی از سه شاخه اصلی مصرف آب می باشد که علیرغم اینکه مقدار آن در مقابل مصارف دیگرمانند آب کشاورزی اندک می نماید، لیکن به علت انجام عملیات تصفیه و هزینه های قابل توجه انتقال و توزیع و اولویتتامین، از اهمیت بالائی برخوردار است. در مدیریت آب شهری نیز همانند سایر فرایندهای تولید، بحث کمینه سازی ضایعات وافزایش بهره وری نقش کلیدی را دارا میباشد. ترکیب مصارف مختلف شهری ایجاب مینماید تا بتوان با انعطاف بیشترینسبت به مدیریت عوامل موثر تصمیم گیری نمود که از آن جمله میتوان به مدیریت مصارف خانگی با بیش از 80 درصد وزنمصارف واقعی و همچنین میزان تلفات و مصارف ظاهری (غیرواقعی) که با توجه به مطالعات انجام شده درصد قابل توجهی ازتولید را شامل میشود ، اشاره نمود.