سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حسین رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زهرا حاتمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

امروزه عملیات پیشرفته کنترل علف هرز نقش مهمی را در سیستمهای کشت بازی میکنند . علفکشها بخش موثر کنترل علف هرز، برای عمده گیاهان زراعی جهت جلوگیری از کاهش عملکرد و کمک به سیستمهایی با خاکورزی حداقل هستند اما در حال حاضر وجود علفهای هرز مقاوم به علفکشها و تغییرات علفهای هرز از چالشهای جدی در کشاورزی محسوب میشوند . به علت پیچیدگیهای موجود در جوامع علفهای هرز، مدیریت تلفیقی علفهای هرز میتواند به کاهش زیانهای اقتصادی و بهبود عملیات مبارزه با علفهای هرز کمک کند . مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر تلفیق آن دسته از فنآوریهای مدیریتی ودانش فنی تأکید دارد که علت بروز مشکلات ناشی از علفهای هرز را، بیش از واکنش آنها در جمعیت مورد توجه قرار میدهند . هدف مدیریت تلفیقی علفهای هرز، تلفیق بهترین روشها و ابزارها برای ایجاد نظامهای زراعی است که ضمن مبارزه برای نابودی علفهای هرز، اثرات سوءعلفهای هرز باقیمانده را نیز به حداقل میرساند . هر گونه عملیات کنترل، به تنهایی فقط به عنوان قسمتی از راهبردهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز محسوب میشود و از این رو برای رسیدن به یک سیستم جامع که از لحاظ محیطی و اقتصادی پایا باشد، تصمیمگیریهای مدیریتی باید بر اساس زمان و مکان باشد، بنابراین بهتر است استراتژیهای مدیریت علفهای هرز با طراحی سیستمهای کشت تلفیق شود . در این روش امکان استفاده از طیف وسیعتری از عملیات مدیریتی و زراعی فراهم میشود . این شرایط به تولیدکنندگان کمک میکند تا علفکش و دیگر نهادههای خود را به نحوی مدیریت کنند که ضمن حفظ کارایی آنها، متخصصان علفهای هرز را نیز به سمت روشهای بسیار متنوع و تلفیقی برای برای مدیریت علفهای هرز سوق دهد .