سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد شکوری گنجوی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران،
حامد احمدی – مهندس برق از دانشگاه شاهد
محسن کریمی اندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مد لسازی و بهینه سازی عرضه انرژی به لحاظ افق زمانی در انوع کوتا ه مدت (زیر 5 سال)، میان مدت ( 5 تا 10 سال ) و بلن دمدت (بالای 10 سال)، ارائه میشود. در رویکرد کوتا همدت اهدافی چون تعیین مقدار تبادل انرژی، مقدار تولید هر نیروگاه، مقدار خاموشی به صورت ساعتی؛ و در بلند مدت،میزان توسعه سالانه نیروگاهی و خطوط انتقال با توجه به نرخ رشد ت قاضا و نرخ بهره بعد از بهینه سازی مدل تعیین می شوند. در این مقاله با استفاده از روش برنامه ریزی خطی سعی شده تا مدلی ارائه شود که با در نظر گرفتن محدودیت های واقعی شبکه و کمینه کردن تابع هزینه کل، بتوان به یک راهبرد بلند مدت ( 10 ساله) برای مدیریت شبکه دس ت یافت. همچنین سعی شده است با اعمال متغیر خاموشی و لحاظ کردن هزینه آن در ایران میزان خاموشی برنامه ریزی شده را در افق ده ساله مشخص کرد . نتایج حاصل از مدل حاکی از این است که با توجه به شرایط کشور و توسعه های برنامه ریزی شد ه ای که میتواند تحقق یابد هی چ گونه خام وشی در این افق ضرورت ندارد. به این ترتیب، چنین دیدگاهی که به خاطر تأمین چندساعت بار پیک در طول سال، سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت شبکه ضرورتی ندارد، صحیح نیست.