سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شعبان توکلی نیا – کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده:

،SMEها ویژگیهای منحصر به فردی دارند که این ویژگیها بر آن دسته از فعالیتهایشان که منجر به
اثربخشی سازمانی می شوند،تاثیر می گذارد .مهمترین این فعالیتها این است که چگونه آنها دانش را مدیریت می
نمایند.هر مرحله در چرخه زندگی شرکت،نیازمند این امر است که آنها بر فعالیتهای متنوع دانش مدیریت
نمایند.بر مبنای ادبیات موجود،ما چهار مرحل ه سازمانی داریم :شروع،رشد،بلوغ و افول یا نوسازی مجدد 2.با در نظر
گرفتن کارآفرینی،ادبیات موجود در زمینه دانش و چرخه زندگی سازمان،ما مدلی را برای استراتژیهای مدیریت
ها در مراحل مختلف چرخه زندگیشان،بهینه می SME دانش توسعه دادیم که اثربخشی سازمانی را برای
ها می توانند SME سازد.این مقاله بر مبنای دیدگاه مبتنی بر دانش شرکتها نوشته شده و پیشنهاد می کند که
از طریق مدیریت موثر دانش سازمانی شان به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.