سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی اخوی میراب باشی تفتی – عضو هیئت علمی مجتمع آموزشی عالی ملاصدرا یزد
سعیده کلانتری – مدرس مجتمع آموزشی عالی ملاصدرا یزد

چکیده:

برای بررسی نقش تأثیر نوع کاربری بر تخریب خاک در اعماق مختلف، ناحیه ای در شمال کفه ابرکوه در استان یزد مدنظرقرار گرفت و پنج کاربری موجود در منطقه که عبارت بود از اراضی چندکشتی، تک کشتی، باغی، مرتعی و بایر مورد مطالعه قرارگرقت، محل حفرپروفیل های خاک بر روی نقشه مشخص شد و سپس باانجام عملیات صحرایی در دو عمق نمونه برداری صورت گرفت . که بر روی نمونه ها، شش فاکتور آهن، روی، مگنز، مس، کلرو بیکربنات اندازه گیری شد، در مرحله بعد آنالیرآماری بر روی داده ها صورت گرفت و نتیجه نشان دهنده این بودکه :
1- در اراضی باغی، در مورد فاکتورآهن و بیکربنات در دو لایه تفارت معنی داری مشاهده شد، به طوری که میزان فاکتورآهن در لایه سطحی بیش تر بود در حالی که در لایه سطحی میزان بیکربنات بیش تر بود و در ادامه بیان می شود که اراضی باغی در مجموع در دو لایه تأثیر یک سانی بر روی خاک داشته اند .
2- اما بررسی اراضی بایر نشان داد که در مورد روی، منگنز و مس و بیکربنات دو لایه تفاوت معنی دار را نشان دادند که در مورد بیکربنات لایه سطحی و در مورد سه فاکتور دیگر لایه تحتانی بیشتر تخریب شده بود و درمجموع هم اراضی بایر باعث تخریب لایه تحتانی شده بود .
3- بررسی اراضی مرتعی حاکی از این بود که در مورد هیچ کدام از فاکتورها بین دو لایه تفاوت معنی داری مشاهده نشد .
4-درمورد اراضی چند کشتی فاکتورهای منگنز و مس در دو لایه حضوری متفاوت داشتند و باعث تخریب لایه تحتانی شده بودند .
5-اما بررسی اراضی تک کشتی نشان دهنده این بود که در مورد دو فاکتور آهن و روی دو لایه تفاوت معنی داری داشتند و در مورد این اراضی هم لایه تحتانی بیش تر تخریب شده بود .