سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه دهداری – دانشجوی کارشناسیارشد مرتعداری دانشگاه تهران
محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
فریناز همدانیان – دانشجوی کارشناسیارشد مرتعداری دانشگاه تهران
عباس حنطه – استادیاردانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

پایداری واژه اًی است که اخیرا درعلوم مختلف به خصوص منابع طبیعی و کشاورزی کاربرد فراوانی یافته است مدیریت پایدار نیز یکی از مفاهیم اصلی مشتق شده از این واژه میباشد و هدف اصلی آن، استفاده بهینه و پایدار منابع طبیعی است . امروزه یکی از روشهای مدیریتی جهت اصلاح مراتع کشور کشت گونههای بومی و غیربومی میباشد . یکی از این گونههای غیر بومی Atriplex canescens است که در بسیاری از مراتع کشور کشت میشود اما نکته مهم در این پروژهها که جهت اعمال مدیریت پایدار ضروری می باشد، تاثیرات حاصل از این گونه بر گونه های بومی منطقه است . رقابت شیمیایی گیاهان یکی از فاکتورهای مهم بوم شناختی میباشد که در مطالعه حاضر اثر رقابت شیمیایی ( آللوپاتی ) گونه Atriplex canescens بر جوانهزنی گونه Salsola rigida در محیط ژرمیناتور بررسی شد . بدین منظور عصاره غلیظ 10 درصد وزنی – حجمی از برگ و میوه آتریپلکس تهیه و با افزودن آب مقطر غلظتهای 25 ، 50 ، 75 و 100 درصد
به دست آمد و به همراه شاهد ( آب مقطر ) به عنوان تیمار اعمال شدند . 5 تیمار مذکور با تکرار در قالب طرح 4ً کاملا تصادفی در ژرمیناتور به مدت 8 روز بررسی شد . نتایج به دست آمده نشان داد که مواد موجود در برگ و میوه آتریپلکس کانسنس بر جوانهزنی بذر سالسولا اثر آللوپایک دارد . بطوری که بیشترین درصد جوانهزنی در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار 100 درصد میباشد .