سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی محمدی – کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
بابک مظفری – عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران واحد علوم

چکیده:

یک تفاوت اساسی بین شبکه های تجدید ساختار شده با شبکه های سنتی در نحوه مدیریت پرشدگی 1 خطوط انتقال می باشد. در این مقاله با استفاده از مدیریت پرشدگی خطوط مبتنی بر ناحیه بندی سیستم الکتریکی، هزینه رفع پرشدگی خط و تغییرات توان تولیدی منابع در دو حالت با و بدونمشارکت بار و همچنین برای ساختارهای مختلف بازار و موارد تعریف شده متفاوت بررسی و مقایسه شده است . هدف قراردادهای مدیریت تقاضا بهبود امنیت شبکه می باشد، بنابراین تأثیر واضح مشارکت بار در کاهش هزینه رفع پرشدگی خطوط و افزایش امنیت سیستم قدرت نشان داده شده است . بررسی پیشامد ها 2 با استفاده از روش های خطی در شبکه های الکتریکی سالهای زیادی رایج بوده است، به این. منظور در این مقاله با استفاده از یک روش غیرخطی پیشنهادی، ضرایب اکتیو و راکتیو توزیع وقفه خطوط 3 در یک شبکه نمونه محاسبه و با استفاده از این شاخص های حساسیت ، مدیریت پرشدگی با ملاحظه مسئله امنیت 4 تحقیق و بررسی شده و نتایج در مدل ها و موارد مختلف بدست آمده است. در ادامه برای تمامی حالات میزان توان راکتیو تزریقی توسط ژنراتورها و خازن ها محاسبه شده و تأثیر حضور بار در کمک به کاهش عکس العمل ژنراتورها در تامین توان راکتیونیز مطالعه شده است.