سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پدرام امین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه

چکیده:

ضرورت برنامه ریزی برای کنترل آلودگی سامانه های رودخانه ای به دلیل افزایش برداشت آب از رودخانه ها به خاطر رشد جمعیت و توسعه کشاورزی و صنعت و همزمان تخلیۀ فاضلآب به رودخانه ها، بیش از پیش احساس می شود. در مسأله مدیریت کیفی رودخانه ها، معمولاً تصمیم گیرندگان و تأثیرپذیرندگان متعددی با مطلوبیتهای متفاوت وجود دارند. امروزه مدلهای رفع اختلاف که امکان در نظر گرفتن نظرات تصمیم گیرندگان مختلف در یک سامانه را فراهم می سازند به تدریج جایگزین مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره می شوند. در این مقاله، یک مدل جدید رفع اختلاف برای تخصیص بار آلودگی در رودخانه معرفی می شود. این مدل از یک روش چانه زنی اقتصادی پیشنهاد شده توسط Young1993 استفاده می کند و با اعمال اصلاحاتی از این روش برای رفع اختلاف در مدیریت کیفی رودخانه ها استفاده می شود. ورودی های این مدل، توآبع مطلوبیت تصمیم گیرندگان و منحنی تبادل بین اهداف مختلف موجود می باشند. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به توآبع مطلوبیت، از هر طرف درگیر در مساله رفع اختلاف، توآبع مطلوبیت گروهی از تصمیم گیرندگان و متخصصین در نظر گرفته می شود. همچنین برای در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به متغیرهای کیفی آب، به جای محاسبه غلظت این متغیرها، ریسک فازی تخطی غلظت متغیرهای کیفی مورد نظر از استانداردها محاسبه می شوند. برای به دست آوردن منحنی تبادل از روش NSGA-II استفاده می شود که یک الگوریتم ژنتیک جدید برای بهینه یآبی های چند هدفه می باشد. نتایج این مقاله نشاندهنده کارایی مناسب مدل رفع اختلاف پیشنهادی است.