مقاله مراقبت کانگورويي در کوليک شيرخواران: کارآزمايي باليني تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 870 تا 875 منتشر شده است.
نام: مراقبت کانگورويي در کوليک شيرخواران: کارآزمايي باليني تصادفي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوليک شيرخواران
مقاله روش کانگورويي
مقاله مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي رباط سنگي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کوليک شيرخواران دوره هايي از گريه هاي شديد و مقاوم، بدون علت شناخته شده مي باشد روش کانگورويي، يک روش نسبتا جديد براي درمان آن است. اين مطالعه براي تعيين اثر روش کانگورويي بر کوليک شيرخواران انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه، يک کارآزمايي باليني از تير 1387 تا تير 1388 بود که بر روي 70 کودک 12-3 هفته با کوليک مقاوم و گريه هاي شديد انجام شد. نمونه ها شامل شيرخواراني بود که به دليل گريه هاي شديد به کلينيک بيمارستان دکتر شيخ ارجاع داده شده بودند. از مادر و کودک براي دو روز اطلاعات حالات پايه رفتاري مادر و شيرخوار براساس مقياس Barr گرفته شد، سپس نمونه ها به شکل تصادفي به دو گروه، مراقبت کانگورويي و مراقبت سنتي تقسيم شد و از مادر خواسته شد که مقياس را تا هفت روز کامل کنند و اطلاعات به دست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در شروع مطالعه، گروه مراقبت کانگورويي 3.5 ساعت در روز گريه داشتند، پس از مداخله، ساعات گريه به 1.7 ساعت در روز کاهش يافت و تفاوت معني داري بين دو گروه ديده شد (p<0.05)، ولي در مدت زمان تغذيه شيرخوار، تفاوت معني داري بين دو گروه ديده نشد (p=0.2)، رفتارهاي بيداري و آرامش به طور معني داري، در گروه مراقبت کانگورويي افزياش يافت (p=0.001). مدت زمان خواب، به طور معني داري در گروه مراقبت کانگورويي افزايش داشت (p=0.02).
نتيجه گيري: روش کانگورويي، مي تواند به عنوان يک روش ساده و مناسب، به عنوان درمان براي شيرخواران، مبتلا به کوليک به کار رود.