مقاله مربي موثر: نگاهي عميق به تجربيات و ديدگاه هاي دانشجويان و مربيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه 119 تا 128 منتشر شده است.
نام: مربي موثر: نگاهي عميق به تجربيات و ديدگاه هاي دانشجويان و مربيان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مربي اثربخش
مقاله آموزش باليني
مقاله دانشجوي پرستاري
مقاله دانشجوي مامايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جويباري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگو اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در محيط باليني كه دانشجويان روش هاي عملي حرفه خود را مي آموزند و به نقش ها و مسووليت هاي آينده حرفه خود آگاهي مي يابند براي ساختن جوي مناسب جهت يادگيري و اطمينان يافتن از اين تبحر و سازماندهي به روند يادگيري در محيط باليني، وجود معلم باليني توانمند و اثربخش، حياتي است. هدف از اين پژوهش تبيين ويژگي هاي يک مربي باليني اثربخش از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري و مامايي بوده است.
روش كار: در اين تحقيق «کيفي پديدارشناسي» نمونه پژوهش 30 دانشجو و 8 مربي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي گرگان بودند که به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها مصاحبه هاي نيمه ساختار، متعامل و عميق بود و داده ها مطابق روش کلايزي تحليل شدند.
يافته ها: تحليل دست نوشته ها سه مضمون عمده مشترک بين دانشجويان و مربيان در خصوص ويژگي هاي مربي باليني کارا شامل «توانمندي علمي و عملي، توانمندي مديريت آموزشي و اخلاق حسنه» را آشکار ساخت. شرکت کنندگان طيف وسيعي از عوامل بازدارنده موثر بودن مربي و موثر بودن يادگيري باليني را ذکر کردند ناکافي بودن امکانات و فرسوده بودن مراکز آموزشي، حاکم بودن جو پزشک سالاري بر مراکز آموزشي، بي علاقگي دانشجويان پرستاري به رشته خود از مهم ترين اين موارد بوده اند.
نتيجه گيري: داده ها حاکي از آن است که براي ارتقا موقعيـت هاي آموزشي باليني نياز است تا به طور سيستماتيک چاره انديشي و اجرا شود. افزايش مهارت هاي باليني و نظري مربيان مي بايست با اصلاحات فيزيکي، ساختاري و کيفي مراکز آموزشي توام گردد.