سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مجیدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن آقائی نیا – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد رضوی زاده – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

در این مقاله یک سیستم MIMI MC-CDMA چند کاربره برای انتقال فروسو ارائه شده است که جهت استفاده از چندگانگی فرکانسی به کاربران مختلف زیر حاملهای متفاوت اختصاص داده است. استفاده از ماتریسهای مرتب سازی در فرتسنده مرکزی این سیستم، این امکان رابرای هر گیرنده فراهم آورده که روی هر زیر حامل خود از بلوکهای حذف تداخل متوالی با متب سازی بهینه (روش V-BLAST) استفاده کند واز بردار حاصل از خروجی هر مرحله از الگوریم حذف تداحل تمام بلوکها، جهت آشکارسازی سمبل داده کد شده آن مرحله استفاده نماید. دو روش آشکارسازی نرم و سخت نیز برای استفاه از این بردار و بازیابی سمبل داده پیشنهاد شده است. حاصل آشکارسازی پس از گسترش توسط بردار کدف درمراحل بعدی حذف تداخل استفاده می گردد. عملکرد آشکارسازهای پیشنهادی در این سیستم برای الگوریتم N-BLAST بر اساس معیار (ZF-BLAST)ZF و معیار (MMSE-BLAST) MMSE بوسیله شبیه سازی کامپیوتری بررسی گردید. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که هنگام استفاده از معیار ZF برای سیستم ارائه شده، آشکارساز سخت به عملکرد بهتری از لحاظ BER نسبت به آشکارساز نرم می رسد و در مقابل معیار MMSE به همراه آشکارسازی نرم بهترین عملکرد را دارد.