مقاله مردم کدام فردوسي و شاهنامه را مي پسنديدند؟ (بررسي تلقيات عاميانه درباره فردوسي و شاهنامه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه 59 تا 78 منتشر شده است.
نام: مردم کدام فردوسي و شاهنامه را مي پسنديدند؟ (بررسي تلقيات عاميانه درباره فردوسي و شاهنامه)
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فردوسي
مقاله شاهنامه
مقاله تلقيات عاميانه
مقاله فردوسي نامه
مقاله روايات شفاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيدنلو سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منظور از تلقيات عاميانه درباره فردوسي و شاهنامه، روايات، باورها و دانسته هاي عامه مردم ايران – به غير از طبقه اهل قلم و فرهيختگان – است که هم خاستگاه و شيوه حفظ و انتقال آنها شفاهي بوده و هم برخلاف آگاهي ها و خواسته هاي دسته ديگر (ادبا و مورخان) مجال کتابت نيافته است. بخشي از اين روايات شفاهي / مردمي در جلد نخست مجموعه فردوسي نامه استاد انجوي شيرازي گردآوري شده است و بررسي تحليلي و طبقه بندي آنها نشان مي دهد که در اين گونه داستانها عموم خوانندگان شاهنامه و دوستداران فردوسي يا به بازسازي جزئيات فراموش شده سرگذشت شاعر و روشن کردن مبهمات احوال او – چنان که مي خواسته و مي پنداشته اند – پرداخته اند (مثلا: به دست دادن اطّلاعاتي درباره پدر، مادر، خواهر، همسر و فرزندان فردوسي، نام و تحصيلات وي و….) و يا اينکه شماري از ويژگيهاي ديني، اخلاقي، فکري و هنري فردوسي و نيز نکته هايي درباره حماسه ملي خويش را – باز آن گونه که مي پسنديده و مي دانسته اند – ضمن اين روايات گنجانده اند که مهمترينِ آنها چنين است: 1. ميهن دوستي فردوسي؛ 2. فردوسي، آفريننده رستم؛ 3. تشيع فردوسي و رابطه او با امام علي (ع)؛ 4. رنجها و دشواريهاي شاهنامه سرايي؛ 5. فردوسي و سلطان محمود؛ 6. مناعت طبع فردوسي؛ 7. مدت زمان نظم شاهنامه؛ 8. شمار ابيات شاهنامه؛ 9. واقعي بودن روايات و رويدادهاي شاهنامه؛ 10. تجسم عيني داستانهاي شاهنامه در نظر فردوسي؛ 11. نبودن واژه اي عربي در شاهنامه؛ 12. ابيات منسوب؛ 13. رواج و شهرت زود هنگام شاهنامه؛ 14. شاهنامه آخرش خوش است.؛ 15. بهشتي بودن فردوسي.