سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن سیماب – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق ایران
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق ایران

چکیده:

کنترل بار و مدیریت سمت تقاضا در بسیاری از بازارهای برق به کار گرفته شده اند . کنترل بار، بصـورت قطـع بـار، معمـولاً برای حفظ امنیت سیستم و هنگامی که فروپاشـی ولتـاژ قابـل پیشبینی است، انجام می شود . اخیراً، ایـن نـوع برنامـه هـا بـه خاطر مسائل اقتصادی مانند ج هشهـای قیمـت بـرق عمـده – فروشیها و همچنین مسائل قابلیت اطمینـان ( تـراکم خطـوط و کمبود تولید ) مورد توجه زیادی قرار گرفته انـد . در ایـن مقالـه ابتدا برنامههای مدیریت باری که در برخی از بازارهـای بـرق در حال اجراست، آورده می شود . سپس بـرای تشـریح تـاثیر پاســخ تقاضــا بــه تغییــرات قیمــت بــرق، برنامــه کنتــرل بــار دستگاههای تهویه برای انتقال بار با استفاده از اطلاعات واقعی قیمت آورده می شود . همچنین این مقاله یک برنامه کنترل بـار، قطع بار، برای افـزایش پایـداری شـبکه شـامل تعیـین مکـانی ( باسی ) که بار باید قطع شود، ارائه می دهد .