سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

آروین زاروکیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نبی نیامیر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد رهبر رنجی – استادیار دانشکده کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در سالیان اخیر حرکت تازه ای در صنایع دریایی در زمینه تعیین وضعیت حد نهایی (Ultimate Limit State) سازه ها صورت گرفته است که به دنبال آن استحکام نها یی (Ultimate Strength) به عنوان مع ی ار طراح ی سازه ها مد نظر قرار گرفته است . در این مقاله مرور ی بر تحق یقات اخ یر در زم ینه استحکام نها یی ورق ها و ورق ها ی تقو یت شده ( به عنوان مهم تر ین المان ها ی سازه ا ی در کشت ی ) صورت گرفته است . روش های به کار رفته در تحلیل استحکام نهایی، موضوعات مورد استقبال محققین و افق های تحقیقاتی پیش رو در زمینه این از جمله مواردی است که در این تحقیق به آنها توجه شده است .