سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
قاسم مصلحی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

معمولا در فرآیند ساخت و تولید توجه بیشتر به روش ساخت م یباشد و این در حالی است که زما نبندی فرآیند ساخت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از اهداف مهم این زمان بندی، بیشینه کردن سوددهی بنگاه است. در این مقاله، معیار ارزش فعلی خالص با درنظرگرفتن جریا نهای نقدی خطی وابسته به زمان در مسئله زما نبندی جریان کارگاهی مورد بررسی قرارگرفته است. ابتدا سه روش ابتکاری با هدف یافتن جوا بهای مناسب در مدت زمان کوتاه درنظرگرفته می شود. سپس با استفاده از حدود بالا و پایین و قواعد غلبه مناسبی که برای مساله توسعه داده شده یک رویه شاخه و کران کارآ ارائه شده است. با تولید مسائل تصادفی در اندازه های متفاوت نشان داده شده که روش شاخه وکران در ابعاد کوچک و متوسط کارآ بوده و الگوریتم ابتکاری نیز دارای کارآیی بالایی است.