سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم السادات مشکانی – عضو انجمن پسته ایران و مدیر عامل شرکت مرجعان خاتم

چکیده:

پسته ایران از دیرباز تاکنون جایگاه بازار پسته جهانی را در اختیار دارد. پسته بخش عظیمی از صادرات غیر نفتی ایران را به خود اختصاص داده است. در سال 1353 مسئله آلودگی به آفلاتوکسین در پسته ایران توسط آمریکا مطرح و امروزه محموله های ارسال از پسته ایرن به لروپا با آلودگی زیادی به آفلاتوکسین مواجه گردیده است و از سوی دیگر خطر تحریمهمواره ایران را تهدید می کند.
نبود سیستم پایش، فقدان ارزیابی وضعیت تولید و فاصله بین کیفیت در تولید و مقررات بین المللی بخوبی قابل ارزیابی نمی باشد. گرچه مسئله امروز پسته ایران آلودگی به آفلاتوکسین است ولی کنترل های دیگری به سرعت در راه است که هنوز آمادگی و زمینه جدی آنفراهم نگردیده است. اقدامات انجامشده از سوی دولت گرچه بهبود چشمگیری را در میزان پذیرش محموله هادر اروپا انجام نداده است، ولی حداکثر آلودگی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. یکی از موثرترین کارهایی که دولت طی 7 سال اخیرانجام داده ، دخالت موثر در تصحیح قوانین سازمان بین المللی کدکس است.