سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
شیدا گوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر سلماسی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:
دراین تحقیق مساله جریان کارگاهی انعطاف پذیرهیبریدی با فرض محدودیت دربازه های زمانی انجام کارها درمرحله های مختلف با تابع هدف کمینه سازی زمان انجام کارها برای اولین مرتبه مورد بررسی قرارگرفته است باتوجه به درجه پیچیدگی مساله که دررده مساله های NP_hard قرارمیگیرد الگوریتم های فراابتکاری ترکیبی برپایه بهینه سازی اجتماعذرات با الگوریتم جستجوی محلی برپایه شبیه سازی تبرید به سه روش برای حل مساله ارایه شدها ست تفاوت این روشها درشعاع های جستجو درسه اندازه کوچک متوسط و بزرگ است برای تنظیم مقدار پارامترهای الگوریتم ارایه شده ازروش تاگوچی استفاده شده است. از انجایی که محدودیت بازه رمانی برای شروع پردازش کارها دربرخی از ایستگاه ها وجود دارد محاسبه تابع هدف ازروشهایی که تاکنون برای مسائل جریان کارگاهی منعطف ارایه شده است امکان پذیر نیست