مقاله مسايل كليدي در حوزه مديريت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان هاي ايران و عوامل موثر بر آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در سياست علم و فناوري از صفحه 21 تا 36 منتشر شده است.
نام: مسايل كليدي در حوزه مديريت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان هاي ايران و عوامل موثر بر آن ها
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسايل كليدي مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
مقاله متغيرهاي مفهومي محيطي
مقاله متغيرهاي مفهومي سازماني
مقاله رتبه بندي مسايل كليدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي راد مونا
جناب آقای / سرکار خانم: الهي شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه و بررسي براي شناسايي مسايل كليدي مديريت سيستم هاي اطلاعاتي نزديك به سه دهه است كه در بسياري از كشورها و نواحي دنيا انجام مي شود. به طوري كه اخيرا مطالعات و تحقيقات روزافزوني در اين خصوص در نواحي مختلف جهان انجام شده است. هدف اين پژوهش، شناسايي متغيرها و عوامل موثر بر مسايل كليدي حوزه مديريت سيستم هاي اطلاعاتي در ايران مي باشد. به اين منظور، پس از مطالعه منابع و بررسي تحقيقاتي كه در اين حوزه در نقاط مختلف دنيا انجام شده بود، به شناسايي مسايل كليدي مطرح در مديريت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان هاي ايران پرداخته شد كه با نظر خبرگان، اين حوزه در ايران تكميل شد و همچنين عوامل موثر بر اين مسايل در دو سطح متغيرهاي محيطي و سازماني مورد شناسايي قرار گرفت. سپس مدلي مفهومي از عوامل موثر بر مسايل كليدي سيستم هاي اطلاعاتي ارايه شد. براين اساس پرسش نامه اي تهيه شد كه بخش اول آن به منظور شناسايي مسايل كليدي مطرح در مديريت سيستم هاي اطلاعاتي كشور و بخش دوم آن نيز براي آ‍زمون مدل عوامل موثر بر مسايل شناسايي شده طراحي شد. در بخش پاياني اين مقاله نيز براساس تجزيه و تحليل هاي انجام گرفته، مدل نهايي ارايه شده است كه به اين ترتيب تلاش مي شود تا نتايج به دست آمده در خصوص مسايل كليدي و عوامل موثر بر مسايل كليدي مديريت سيستم هاي اطلاعاتي در ايران با توجه به سطح اهميت با نگرشي راهبردي در سازمان هاي كشور توصيف و پيشنهاد شود.