سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر غفوریان – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی هوافضا
مریم حبیبی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله رفتار قطره درمیدان جریان چرخشی و وابستگی مسیر آن به پارامترهای مختلف از جمله نسبت چگالی قطره به سیال، اندازه قطره، شدت چرخش های متفاوت میدانو انتقال حرارت جابجایی بررسی شده است. برای بدست اوردن مسیر قطره، ابتدا مولفه های میدان جریان مشخص شده، سپس در معادله مومنتوم قطره جایگذاریمی شوند. معادله انرژی نیز به معادلات فوق اضافه شده و دستگاه ODE غیر خطی بدست آمده را با اعمال شرایط مرزی مناسب به کمک روش عددی رانگ – کوتا مرتبه ۴ حل می کنیم. همچنین با رسم ترم های نیرویی و مقایسه آنها با یکدیگر در معادله مونتوم قطره، می توان نتیجه گرفت که درمواردی که نسبت چگالی زیاد است، نیروی جرم مجازی اثر ناچیزی روی مسیر قطره دارد و نیروی پسای محوری، نیروی ناشی از گرادیان فشار و نیروی بویانسی، نیروهای غالب می باشند. انتقال حرارت نیز اثر نامحسوسی بر مسیر قطره می گذارد که قابل چشمپوشی می باشد.