مقاله مشارکت مردمي و توسعه يافتگي روستايي در دهستان سلگي شهرستان نهاوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه 111 تا 126 منتشر شده است.
نام: مشارکت مردمي و توسعه يافتگي روستايي در دهستان سلگي شهرستان نهاوند
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه روستايي
مقاله مشارکت مردمي
مقاله برنامه ريزي روستايي
مقاله شهرستان نهاوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطيعي لنگرودي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سخايي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد و توسعه روستايي، ارتباطي تنگاتنگ با مشارکت روستاييان دارد، چرا که مشارکت در واقع کارايي برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و کيفيت تصميم گيري براي مناطق روستايي را افزايش مي دهد. ضعف مشارکت مردمي در جامعه روستايي، از پويايي روستاها مي کاهد و رشد و شکوفايي روستاها را با دشواري مواجه مي سازد. در پژوهش حاضر، نقش مشارکت هاي مردمي در توسعه روستاهاي دهستان سلگي شهرستان نهاوند مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعه بر روي 345 نفر از سرپرستان خانوار، در 6 روستاي نمونه دهستان سلگي شهرستان نهاوند ـ از استان همدان ـ انجام گرفته و در آن از روش مطالعات اسنادي و روش پيمايشي با استفاده از تکنيک تکميل پرسش نامه براي شناسايي وضعيت مشارکت در روستاهاي نمونه استفاده شده است. براي دستيابي به اين هدف، پس از تهيه پرسش نامه و بررسي اعتبار و روايي آن، پرسش نامه ها در بين افراد نمونه توزيع شده، و از نتايج آنها براي تاييد يا رد فرضيه ها استفاده گرديد. براي آزمون فرضيه ها، با استفاده از شاخص هاي توسعه يافتگي روستاهاي مورد مطالعه، سطح تحصيلات و وضعيت اقتصادي خانوارها و با به کارگيري آزمون هاي همبستگي پيرسون و کروسکال واليس از طريق نرم افزار SPSS به منظور داده پردازي استفاده شده است. مطالعات انجام شده، نشان مي دهد که در منطقه مورد مطالعه، علاوه بر وجود پتانسيل ها و زمينه هاي مشارکت در توسعه روستايي، موانع و مشکلاتي در چهار دسته اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بر سر راه مشارکت پويا و فعال وجود دارد، که رفع هر کدام از آنها مستلزم به کارگيري راهکاري ويژه است. مجموعه اقدامات مذکور، به ارايه راهکار و برنامه ريزي منطبق با توانمندي هاي موجود در ناحيه روستايي موردنظر نياز دارد.