سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
نگار باسره طارمسری – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
بابک بنکدارپور – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
اسکندر کشاورزعلمداری – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

چکیده:
نرخ هوادهی سرعت همزدن و دانسیته پالپ ازپارامترهای موثربرنرخ انتقال اکسیژن دربیوراکتورهای همزن دار می باشند محدودیت انتقال اکسیژن مهمترین عامل درتعیین دانسیته پالپ بهینه درفرایندهای فروشویی زیستی است بنابراین مطالعه اثراین پارامترها به تنهایی و بررسی برهمکنش بین آنها برضریب حجمی انتقال جرم گازمایع کل Kla به عنوان معیاری ازنرخ انتقال اکسیژن به منظور یافتن نقاطی که درآن محدودیت انتقال اکسیژن رخ میدهد ضروری است مطالعه اماری اثرسرعت هوادهی همزدن و دانسیته پالپ اسفالریت برKla نشان داد که با افزایش هوادهی و سرعت همزدن Kla افزایش می یابد همچنین دردانسیته های پالپ بالاتر از16درصد محدودیت انتقال اکسیژن مشاهده شد اثرات اصلی سه پارامتر و برهمکنش درجه اول و درجه دوم بین آنها به لحاظ اماری معنادارمی باشند ماهیت برهمکنش درجه دوم بین پارامترها بیانگر آن است که برهمکنش بین هریک ازدوپارامتر وابسته به اثرپارامترسوم است