سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
زهرا افشاریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
صابر خدابنده – دانشیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
بهروز زارعی دارکی – استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:
مرجانیان اولین شاخهی جانوری دارای بافت اولیه هستند. در این جانوران و از جمله شقایقهای دریایی، جلبکهای همزیست درون سلولی نقش مهمی را در تامین انرژی مورد نیاز جانور داشته در سلولهای ویژهای قرار دارند. داشتن اطلاعات مختلف در رابطه با ساختار، فیزیولوژی و اثر عوامل محیطی بر این جانوران، به ویژه خصوصیات دقیق بافتی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر جهت دستیابی به اطلاعاتی مربوط به لایههای مختلف بافتی شقایق دریایی Stichodactyla sp. و امکان بررسی جلبکهای همزیست درونزی انجام گرفت. بدین منظور از صفحهی دهانی ۶ شقایق دریایی تقریبا هم اندازه قطعات یک سانتی متر مربعی توسط کاتر جدا و در محلول بوئن تثبیت شدند. پس از قالبگیری، برش های ۵ میکرومتری از نمونهها تهیه و بعد از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین ائوزین توسط میکروسکوپ نوری – Nikon عکسبرداری شدند. نتایج بررسی تصاویر میکروسکوپ نوری نشان داد که دیوارهی بدنی و تانتاکولهای شقایق دریایی ساختار نسبتا سادهای داشته و در بیرونی ترین لایه یعنی اکتودرم، سلولهای پوششی و موکوسی به راحتی دیده میشوند. لایهی میانی یا همان مزوگله به صورت رشتهای، که رنگ قرمز ائوزین را به خود گرفته، از سلولهای ماهیچهای نسبتا طویل و سایر سلولها تشکیل شده بودند. در درونی ترین لایه )گاسترودرم( یا آندودرم سلولهای ماهیچهای و سلولهای اپیتلیالی قابل ملاحظه بوده و جلبکهای درون همزیست به صورت هم اندازه، کروی در درون این سلولها دیده شدند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که با رنگ آمیزی هماتوکسلین ائوزین نه تنها بخشهای مختلف لایههای بافتی این شقایق قابل بررسی است بلکه میتوان پراکنش و تراکم جلبکهای درون همزیست را در سلولهای گاسترودرمی مطالعه کرد.