سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منوچهر بابایی پور –
مژگان خانجانیان پاک –

چکیده:

با توجه به نتایج حاصل در یک گستره وسیع دمایی ضمن شناسایی پیک های اصلی و اقماری، دیده شد که مکان پیک های اقماری به شدت تابعی از دماست و با افزایش دما در یک فشار ثابت، مقدار d مربوط به آن افزایش مییابد درحالی که تغییرات فشار در یک دمای ثابت اثر چندانی در محل این نوع پیک ها ندارد. ضمناً مقدار استوکیومتری اکسیژن با تغییرات دما نسبت عکس و با فشار نسبت مستقیم دارد اما تغییرات دما اثر چشم گیرتری نسبت به فشار براین کمیت دارد. همچنین با افزایش دما در یک فشار ثابت، پارامترهای شبکه افزایش می یابند. این افزایش به گونه ای است که همواره b > a است یعنی این ساختار پیوسته اورترومبیک باقی می ماند لکن نوسانات دما اثر برجسته تری روی پارامترهای شبکه نسبت به نوسانات فشار دارد.