سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
کریم حمید – کارشناس ارشد مطالعات مخازن، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
سجاد ربانی فرد – مهندس مطالعات مخازن، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:
از آنجا که اکثر مخازن ایران تحت انرژی طبیعی مخزن تولید می کنند، این امکان وجود دارد که با کاهش فشار و تغییر ترکیب سیال مخزن، آسفالتین رسوب کند و باعث ایجاد مشکلات تولیدی و اقتصادی مخزن نفتی شود. در این تحقیق اثر تزریق 5 بازدارنده رسوب آسفالتین در شرایط اتمسفریک بررسی و عملکرد موثرترین بازدارنده در آزمایش های کاهش فشار مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا شرایط تشکیل رسوب آسفالتین در اثر کاهش فشار روی یکی از نمونه های مخازن نفتی جنوب ایران، با بازدارنده و بدون بازدارنده در دو دمای ثابت انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از بین این 5 بازدارنده، اسید سالیسیلیک در شرایط اتمسفریک بهترین عملکرد را بر میزان کاهش رسوب آسفالتین دارد. در دمای 190/4 oF، با کاهش فشار کارایی اسید سالیسیلیک در ممانعت از رسوب کردن آسفالتین افزایش می یاید در دمای مخزن نیز (241/7 oF) کارایی اسید سالیسیلیک در فشار اشباع بیشترین بازدارندگی را داشته و با تغییر فشار این کارایی کاهش می یابد.