سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مجتبی مجرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی شیمی
امیر رحیمی – دانشیار، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی شیمی
امین نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی شیمی
امان اله تک زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی شیمی

چکیده:
در این تحقیق که در آن از مواد تغییر فاز دهنده برای ذخیرهسازی انرژی بهره گرفته شده، عملکردیک خشککن سینیدار خورشیدی غیرمستقیم با جریان اجباری مورد بررسی قرار گرفته است.ویژگی این خشککن خورشیدی استفاده از قابلیت ذخیرهسازی انرژیدر بخش جمعکننده آن میباشد. اثر متغیرهایی مانند سرعت هوای ورودی و سطح جمعکننده بر محتوای رطوبت نهایی نمونه مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظور، مقدار این پارامترها در دو سطح در نظر گرفته شد. سطوح انتخاب شده برای سرعت هوای ورودی 1 و 3 متر بر ثانیه و برای سطح جمع کننده 2 و4/2متر مربع بودند، همچنین تأثیراستفاده یا عدم استفاده از مواد ذخیره ساز انرژی مطالعه گردید. نتایج نشان داد که در صورت استفاده از مواد ذخیرهساز انرژی در سرعتهای کمتر هوای ورودی و با استفاده از جمعکننده با سطح بیشتر محتوی رطوبت محصول نهایی کمتر خواهد بود. از سوی دیگر اگر دمای محیط بالاتر باشد، حتی در سرعتهای بالاتر هوای ورودی، میتوان به محصولی با رطوبت کمتر دست یافت. همچنین اثر استفاده از مواد ذخیرهساز انرژی در تغییرات دمای خروجی از جمعکننده در سرعتهای مختلف هوا مورد بررسی قرار گرفت