سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مجتبی مجرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی شیمی
امیر رحیمی – دانشیار، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی شیمی
امین نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی شیمی
امان اله تک زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی شیمی

چکیده:
در این تحقیق که در آن از مواد تغییر فاز دهنده برای ذخیره سازی انرژی بهره گرفته شده، عملکردیک خشک کن سینی دار خورشیدی غیرمستقیم با جریان اجباری مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی این خشک کن خورشیدی استفاده از قابلیت ذخیره سازی انرژیدر بخش جمع کننده آن می باشد. اثر متغیرهایی مانند سرعت هوای ورودی و سطح جمع کننده بر محتوای رطوبت نهایی نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، مقدار این پارامترها در دو سطح در نظر گرفته شد. سطوح انتخاب شده برای سرعت هوای ورودی 1 و 3 متر بر ثانیه و برای سطح جمع کننده 2 و 2/4 متر مربع بودند، همچنین تأثیر استفاده یا عدم استفاده از مواد ذخیره ساز انرژی مطالعه گردید. نتایج نشان داد که در صورت استفاده از مواد ذخیره ساز انرژی در سرعت های کمتر هوای ورودی و با استفاده از جمع کننده با سطح بیشتر محتوی رطوبت محصول نهایی کمتر خواهد بود. از سوی دیگر اگر دمای محیط بالاتر باشد، حتی در سرعت های بالاتر هوای ورودی، می توان به محصولی با رطوبت کمتر دست یافت. همچنین اثر استفاده از مواد ذخیره ساز انرژی در تغییرات دمای خروجی از جمع کننده در سرعت های مختلف هوا مورد بررسی قرار گرفت