سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمدرضا مقدمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه ازاد اسلامی، واحد ماهشهر
محمد جمشیدنژاد – دانشیار-دانشگاه ازاد اسلامی، واحد ماهشهر
سیدمحمد دانشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه ازاد اسلامی، واحد ماهشهر

چکیده:
در این تحقیق، مطالعه آزمایشگاهی ارتقاء کیفیت نفت های زیستی حاصل از لیگنین در حضور کاتالیست Co/Al2O3 در بازه دمایی 300 تا 400 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته است. از بخش آزمایشگاهی کار می توان تأثیر مثبت افزایش دما و همچنین کاهش مقدار WHSV را که در واقع معادل افزایش مقدار کاتالیست و یا کاهش دبی ورودی است، بر افزایش درصد تبدیل سیکلوهگزانون نتیجه گرفت.نتیجه کار آزمایشگاهی و آنالیز محصولات، در حضور کاتالیست Co/Al2O3 نشان دهنده تولید یازده محصول اعم از 2- پروپانون،2- پنتانون 4- هیدروکسی 4- متیل،3- متیل سیکلوپنتانون،2- سیکلوهگزن-1- وان، فنول،2- متیل فنول، سیکلوهگزیل بنزن، سیکلوهگزیل سیکلوهگزانون،2- سیکلوهگزیل دین سیکلوهگزانون، 2- سیکلوهگزیل فنول و هگزاتیل دین سیکلوهگزان در این فرآیند می باشد که فنول بیشترین فراوانی را نسبت به بقیه محصولات دارد. نهایتا درصد تبدیل سیکلوهگزانون با 5% در WHSVبرابر با 8/6 g of reactant/(g of catalyst×h) در دمای 573 درجه کلوین و در فشار 8 بار آغاز میگردد و در ادامه به 2/9% و نهایتا 1/18% به ترتیب در دمای 623 و 673 درجه کلوین در فشار 8 بار میرسد. این در حالی است که در تحقیقات صورت گرفته قبلی با کاتالیست پلاتین، در صد تبدیل 25 بدست آمده بود. ]1[