سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ابراهیم صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد– دانشکده مهندسی شیمی و نفت- دانشگاه صنعتی شریف
وحید تقی خانی – استادیار- دانشکده مهندسی شیمی و نفت- دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم نعمتی لای – دانشجوی دکترا– دانشکده مهندسی شیمی و نفت- دانشگاه صنعتی شریف
مهرداد حسام پور – کارشناس ارشد– دانشکده مهندسی شیمی و نفت- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تحقیق حاضر جهت بررسی میزان جذب گاز متان به عنوان اصلی ترین جزء گاز طبیعی بر روی کربن فعال گرانولیگرانولی آزمایشات متعددی انجام شده است. جهت انجام آزمایشات مورد نظر از یک مجموعه دستگاهیمناسب به روش حجم سنجی(Volumetric)استفاده گردیده اس ت.قابلیت چهار نمونه مختلف اکتیوکربن باخصوصیات فیزیکی متفاوت در دمای یکسان وفشارهای تعادلی مختلف مطالعه شده است . در این آزمایشات میزانAdsorption, Sorption جذب و جذب)و ) آزادسازی) گاز متان برروی چهار نمونه کربن فعال در فشار ۵۰۰ ) Psiaودمای ۰C ۲۵ تعیین شده وایزوترمهای مربوطه ترسیم گردیده است. همچنین جهت پیش بینی میزان گازمتان جذب شده توسط چهار نمونه کربن فعال در فشارهای مختلف از معادله فریوندلی چ استفاده شده و پارامترهای مربوط به این معادله برای هر نمونه کربن تعیین گردیده است . .نتایج نشان می دهدکه خصوصیات فیزیکی کربن به خصوص سطح موث رBETحجم حفرات و توزیع اندازه حفرات نقش مهمی را درمقدار گاز جذب ،شده بر روی جاذب ایفا می کنند.