سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
یعقوب جادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
علیرضا صفاهیه – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
عبدالعلی موحدی نیا –
علی حلاجیان – کارشناس انستیتو تحقیقات بین المللی ما هیان خاویاری دکتر دادمان رشت

چکیده:
آلودگی بی رویه محیط زیست به موادشیمیایی موجب گردیدها ست که زندگی موجودات زنده بویژه آبزیان موردتهدید قرارگیرد فاضلابهای صنعتی حاوی انواع آلاینده سمی ازجمله مواد ج امد معلق ترکیبات الی ترکیبات معدنی سموم و آفت کشها و انواع ترکیبات فلزی سمی می باشند دراین مطالعه سمیت تحت کشنده دیازینون بربافت کبد بچه ماهی سیم مورد مطالعه قرارگرفت و ماهیان به مدت ۱۴روز درمعرض غلظت های ۰/۰۴و۰/۳۶و۰/۷۳ و۱/۴۶میلی گرم برلیتر ازآفت کش دیازینون قرار داده شدند و پارامترهای موثرفیزیکوشیمیای آب شامل PH اکسیژن محلول درجه حرارت و سختی کل آب کنترل گردید جهت بررسی ضایعات بافت کبد ازبچه ماهیان سیم نمونه بافت کبد پس از۱۴روز درمعرض قرارگیری با آفت کش دیازینون تهیه گردید و این نمونه ها درمحلول بوئن تثبیت سپس با استفاده ازروش استاندارد بافت شناسی آبگیری شفاف سازی قالب گیری تهیه برشهای ۷ میکرونی به روش هماتوکسیلین ائوزین H&E رنگ آمیزی شدند درنهایت با استفاده ازمیکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرارگرفتند.